Guide to Digital Metrics

แนะนำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการวัดผลพื้นฐานของ Digital Marketing ที่ควรรู้

Download Link

Guide to Facebook Metrics

อธิบายตัวชี้วัดมาตราฐานที่มักจะใช้ในการบริหาร Facebook Page และ Facebook Ads

Download Link 

Guide to Facebook Ads

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โฆษณาของ Facebook ทั้งเรื่องโครงสร้าง การเลือกกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบโฆษณา ฯลฯ

Download Link

Content Calendar Template

ไฟล์ตัวอย่างสำหรับการสร้าง Content Calendar เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคอนเทนต์ต่างๆ ของธุรกิจ

Download Link

Content Marketing Canvas

Framework เพื่อช่วยในการเข้าใจการบริหารจัดการ Content Marketing ขององค์กร

Download Link

หนังสือ Content Marketing เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง

Download Link

Social Media Audit Template

Download Link

Content Strategy 101

Guideline ง่ายๆ ในการสร้าง Content Strategy

ดาวน์โหลด

Digital Marketing Plan 101

Guideline ง่ายๆ ในการสร้าง Digital Marketing Plan

ดาวน์โหลด

หนังสือ Marketing Fast Forward

Download Link